Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 พฤษภาคม 2566 - บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของประเทศไทย ตลอดจนประเทศลาว[ต้องการอ้างอิง] โดยมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พญาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

image1
งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 พฤษภาคม 2566


     การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของ จังหวัดยโสธร ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์งานประเพณี เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทย และต่างประเทศ นับแต่ ปี 2523 ซึ่ง งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร จะจัดขึ้นในวันเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนพฤษภาคม ในทุกปี โดยทั้งนี้ ในงานที่จัดของจังหวัดยโสธร ยังมีความโดดเด่น ในวันก่อนแห่ มีการประกวดกองเชียร์ จำนวนมาก รวมทั้ง วันแห่บั้งไฟ จะมีขบวนบั้งไฟแบบโบราณ และการรำเซิ้งแบบโบราณ จาก ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร เข้าร่วมด้วย


ความเชื่อของชาวบ้านกับประเพณีบุญบั้งไฟ
ชาวบ้านเชื่อว่ามีโลกมนุษย์ และโลกเทมนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา การรำผีฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงออกทางด้านการนับถือเทวดา และเรียกเทวดาว่า “แถน” เมื่อถือว่ามีแถนก็ถือว่า ฝน ฟ้า ลม เป็นอิทธิพลของแถน หากทำให้แถนโปรดปราน มนุษย์ก็จะมีความสุข ดังนั้นจึงมีพิธีบูชาแถน การจุดบั้งไฟก็อาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงความเคารพหรือส่งสัญญาณความภักดีไปยังแถน ชาวอีสานจำนวนมากเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจากพญาแถน และมีนิทานปรัมปราเช่นนี้อยู่ทั่วไป แต่ความเชื่อนี้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอน นอกจากนี้ในวรรณกรรมอีสานยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งคือ เรื่องพญาคันคาก หรือคางคก พญาคันคากได้รบกับพญาแถนจนชนะแล้วให้พญาแถนบันดาลฝนลงมาตกยังโลกมนุษย์ 
งานบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร เมษายน
19-20 บ้านกุดแดง ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
20-21 บ้านเหล่ามะเขียว ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
20-21 บ้านน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
20-21 บ้านโคกปลาจิก ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
21-22 บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร
21-22 ข้านกรายงาม ต.กุดกุง อคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
21-22 ข้านสงยาง ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
22-23 บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
22-23 ข้านลงเปื่อย ต.สงเป๊อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสรร
23-30 นาศบาลอำเภอกุดชุม จ.ยโสธร
26 บ้านป่าตอง ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสรร
27-28 บ้านนาซึม ต.เาโส่ อ.สุดชุม จ.ยโสธร
27-28 บ้านหัวงัว ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
28-29 บ้านดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
28-29 บ้านโพธิ์โทร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
28-29 ป้านสำโรง ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแล้ว จ.ยโสธร
29-30 บ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
29-30 บ้านกระจาย ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
28-30 ข้านโคกกลาง ต.ลุมพูก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
29-30 ตำบลคุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
29-30 บ้านเขื่องคำ ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร
29-30 บ้านเหล่าใหญ่ ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
29-30 ข้านคำม่วง ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
29-30 บ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
29-30 บ้านคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
29-30 บ้านแคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเชื่อนแก้ว จ.ยโสธร
29-30 บ้านสะเดา ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
29-30 บ้านคำกลาง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
29-30 บ้านหนองตุ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
30-1 บ้านกุดพันเขียว ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
30-1 ข้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
30-1 บ้านดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
30 -1 บ้านดงบัง ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร
30-1 บ้านโซง ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
30-1 บ้านโนนยาง ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 
 
งานบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร พฤษภาคม
1-2 บ้านสร้างนิ่ง ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
2-3 บ้านคำเม็ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
2-3 บ้านดอนกลอง ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสรร
3-4 บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
4-6 บ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสรร
4-5 เทศบาลอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
4-5 บ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ารายมูล จ.ยโสธร
4-5 บ้านคูสองชั้น ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
4-5 ข้านปลาอึด ต.มาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
4-5 บ้านเชียงเพ็ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
5-6 ตำบลบึงแค อ.มหาชนะชัย จ.ยโสรร
5-6 บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
5-7 บ้านหนองบ่อ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร
5-7 นทศบาลอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
6-7 บ้านขั้นไดใหญ่ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.มือง จ.ฮโสรร
6-8 บ้านสิงห์ ต.สิงห์ อ.มือง จ.ยโสธร
8-9 บ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
9-10 บ้านคำผักหนาม ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
9-10 บ้านทุ่งมน ตทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
12-15 บ้านดงแคนใหญ่ต.ดงแคนใหญ่อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสรร
13-14 ข้านนาโพธิ์ ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
13-14 บ้านหัวขัว ต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ฮโสธร
13-19 เทศบาลอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
14-15 บ้านทุ่งนางโอก ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
16-17 บ้านหนองแสง ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
16-17 เทศบาลอำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร
17-18 บ้านส้มต่อ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
18-19 ข้านย่อ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
19-21 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
21-22 เทศบาลอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร
22-29 เทศบาลอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร

ภาพจากเพจ ยโสฮิปเตอร์ 
 image2

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ระดับประเทศ - ภูมิภาค - จังหวัด

งานประเพณีบุญบั้งไฟ มีจัดกันในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน บางส่วนในภาคเหนือและภาคกลางบางจังหวัด เช่นกัน ได้มีการจัดแบ่งระดับความยิ่งใหญ่ของงาน ออกเป็นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น  [wikipedia] ดังนี้

 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ระดับประเทศ
 
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร  ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี 
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟสุวรรณภูมิ  ร้อยเอ็ด ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ของทุกปี
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพร  ร้อยเอ็ด
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านกุดหว้า อ.กฉินารายณ์ กาฬสินธุ์


 
 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ระดับภูมิภาค (อีสาน)
 
 • งานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟ อ.พังโคน สกลนคร
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟตำนานม้าคำไหล อ.เพ็ญ  อุดรธานี
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์


 
 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ระดับจังหวัด
 
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟบุญเดือน 7 หนองคาย หนองคาย  ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ประมาณสัปดาห์ที่สาม เดือ
  พฤษภาคม
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟและผ้าไหมอำเภอบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่สี่ ของเดือนพฤษภาคม
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพน อ.คำม่วง กาฬสินธุ์ เสาร์ - อาทิตย์ สัปดาห์ที่ สี่ ของเดือนพฤษภาคม
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกระนวน กาฬสินธุ์ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟหนองบัวลำภู ประมาณสัปดาห์ที่สาม เดือนพฤษภาคม
 • งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน อำเภอเอราวัณ เลย - ขบวนแห่ ของแต่ละชุมชนและท้องถิ่น ประมาณสัปดาห์ที่สามเดือนพฤษภาคม
 • การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอลานสักอุทัยธานี ประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com