Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

ชวนนุ่งโจงห่มไทยเที่ยว "งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖" "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้" #RedCrossFairCenturyOfCharity วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น. และ www.redcrossfair.com ตลอด 24 ชั่วโมง เชิญชวนร่วมย้อนวันวานไปกับมหรสพรื่นเริงการกุศลคู่คนไทยที่กำลังหวนกลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึง...ที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นรมย์และความสุขจากการได้มาเที่ยวงานกาชาด

image1
 

แผนที่ฉบับเต็มงานกาชาด 100 ปี 2566

image ext
image ext
 

โซนที่ 1 กองอำนวยการจัดงานกาชาด/ หน่วยงานสภากาขาดไทย/บริการต่างๆ

image ext
image ext
1.1 กองอำนวยการจัดงานกาชาด
1.2 สำนักงานบริการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ กทม. และฝ่ายบริหารจัดการงานกาชาด
1.3 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
1.4 สำนักงานบรรเทาทุกข์ (สุขศาลากาชาค)
1.5 แผนกแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย
1.6 กองรักษาการณ์ตำรวจ
1.7 ร้านอาหารสภากาชาดไทย

โซนที่ 2 ร้านโครงการส่วนพระองค์

image ext
image ext
2.1 ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
2.2 ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2.3 ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย
2.4 ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
2.5 ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
2.6 ร้านมูลนิธิพระดาบส
2.7 ร้านมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
2.8 ร้านมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดี
2.9 ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โซนที่ 3 ส่วนราชการ

image ext
image ext
3.1 กระทรวงมหาดไทย
3.2 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเหล่ากาชาด
3.3 กระทรวงสาธารณสุข
3.4 กระทรวงอุดสาหกรรม
3.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.6 กระทรวงพาณิชย์
3.7 กระทรวงการคลัง
3.8 กระทรวงการต่างประเทศ
3.9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.10 กระทรวงแรงงาน
3.11 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
3.12 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.13 กรมการปกครอง
3.14 กรมที่ดิน
3.15 กรมโยธาธิการและผังเมือง
3.16 กรมการพัฒนาชุมชน
3.17 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.18 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3.19 สำนักงานอัยการสูงสุด
3.20 กรมราชทัณฑ์
3.21 กรุงเทพมหานคร
3.22 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.23 กระทรวงศึกษาธิการ
 

โซนที่ 4 สถาบันการศึกษาและสมาคมศิษย์เก่า

image ext
image ext
4.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.3 มหาวิทยาลัยรามค่แหง
4.4  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4.6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4.7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4.8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
4.9 เบญจมราชาลัยสมาคม
4.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.11 สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
4.12 มหาวิทยาลัยเทดโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โซนที่ 5 หน่วยงานด้านความมั่นคง และสมาคมแม่บ้าน

image ext
image ext
5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
5.2 กองทัพบก
5.3 สมาคมแม่บ้านทหารบก
5.4 กองทัพเรือ
5.5 สมาคมภริยาทหารเรื
5.6 กองทัพอากาศ
5.7 สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
5.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5.9 สมาคมแม่บ้านตำรวจ
5.10 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
5.11 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
 

โซนที่ 6 สมาคม ชมรม สโมสรและองค์กรทั่วไป

image ext
image ext
6.1 สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6.2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6.3 สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
6.4 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนฯ
6.6 สโมสรโรตารีกรุงเทพ - รัชดาภิเษก
6.7 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์
6.8 สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
6.9 สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย
6.10 มูลนิธิคนตาบอด
6.11 มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
6.12 บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
6.13 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
6.14 กลทช.
6.15 ธนาคารทหารไทยธนชาต
6.16 ธนาคารไทยพาณิชย์
6.17 ช่องเวิร์คพอยท์
6.18 ธนบุรีประกอบยนต์
6.19 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  

โซนที่ 7 หน่วยงานพลังงาน

image ext
image ext
7.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7.2 การไฟฟ้านครหลวง
7.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7.4 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 

ร้านค้าเอกชน

image ext
image ext
A1 บริษัท อัครวินท์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
A2 บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
A3 บริษัท ปังเว่อร์ เบเกอรี จำกัด
A4 บริษัท เพชรยังยืน จำกัด
A5 แบรนด์
A9 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
A10 บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทย แม่ประนอม จำกัด
A11 บริษัท เกษมประเสริฐการ จำกัด
A12 บริษัท สันสร้าง ฟตแวร์ จำกัด
A13 บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
A14 บริษัท ยูในเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
A15 บริษัท สยาม แซนด์ส จำกัด
A16 บริษัท แอล เอส พี สปอร์ต จำกัด
 
B1 บริษัท อุดสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
B2 บริษัท บีจิที คอร์ปอเวชั่น จำกัด (มหาชน)
83 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
B4 บริษัท ไบโอ-วเมนส์ จำกัด
B5 บริษัท พีแอนต์ที่ โปรเกรสกรุ๊ป จำกัด
B6 บริษัท เทพผดงพรมะพร้าว จำกัด
B7 บริษัท โอซี ซี จำกัด (มหาชน)
B8 บริษัท ยอนด้า เอ็มซี.เรซซิ่ง จำกัด
B9 บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด
B10 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
811 ห้างหันส่วนจำกัด บ้านปังปอนด์
B13 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
B12 บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
B14 บริษัท วัลเล่ย์พลัส จำกัด
B15 บริษัท ไลฟ์ฟอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
B16 บริษัท แลคตาซอย จำกัด
B17 บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด
B18 บริษัท พีน่า เขาส์ จำกัด (มหาชน)
B19 บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
B20 ภัทธรัตน์ JOHN Winny
B21 สุเรียง แซ่เฮง pp sportsshop พี พี สปอร์ดช็อป
B22 บริษัท ดิ่ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
B23 บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)
B24 บริษัท กิติธัญ จำกัด
B25 บริษัท ไทยเช้าท์อีสนิตดิ้ง จำกัด
B26 บริษัท ริโน (ประเทศไทย) จำกัด
B27 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

 
C1 นายสุชาติ บุญเดช จอห์นเมอร์รี่ JOHN MERRY
C2 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
C3 บริษัท เมก้า คอสเมติก (ประเทศไทย)
C4 บริษัท โมเน์ดาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติตล์ จำกัด
C5 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวดี้ จำกัด
C6 บริษัท ชีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
C7 บริษัท เพนส์ มาร์เก็ดดิ้ง แอนด์ คิสทริบิวชัน จำกัด
C8 บริษัท วี.พื.อาร์.เอล.อินเตอร์เนชั่นแนล
C9 บริษัท นิวซีตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
C10 บริษัท แอล.เอ.ไอ.อาร์ จำกัด
C11 บริษัท ที แอล มาร์เก็ตตั้ง จำกัด

D1 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
D3 บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
D4 บริษัท สบายเทตโนโลยี จำกัด (มหาชน)
D5 คุณจุน ข้าวหลามมันแตก
D6 บริษัท เธอร์ตัน จำกัด

โปรแกรมเวทีการแสดง 9-11 ธันวาคม 2566

โปรแกรมเวทีการแสดง 12-14 ธันวาคม 2566

image ext
image ext
 

โปรแกรมเวทีการแสดง 15-18 ธันวาคม 2566

image ext
image ext
 

โปรแกรมหนังสั้นทรงคุณค่า

image ext
image ext
โปรแกรมหนังสั้นทรงคุณค่า 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2566
ชมได้เลย https://bit.ly/rc2023_movies

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com