Eat Fun Travel Latest view Top view
Thumbnail imgxs

บอกเลยช่างภาพไทยฝีมือระดับโลก เชิญชมผลงานภาพถ่ายในกาญจนบุรีที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ทุกภาพ ภายใต้หัวข้อ "กาญจน์บ้านเรา มหัศจรรย์เมืองท่องเที่ยว" แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ระดับนักเรียนนักศึกษา และ นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและผลงาน

การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "กาญจน์บ้านเรา มหัศจรรย์เมืองท่องเที่ยว" สามารถสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน- 15 กรกฎาคม 2566 

"กาญจน์บ้านเรา มหัศจรรย์เมืองท่องเที่ยว" เป็นภาพถ่ายที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ และถ่ายทอดให้เห็นถึงความสวยงาม ในมุมมองแปลกใหม่ และเรื่องราวความประหับใจของแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออยู่ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
 
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
เป็นประชาชนขาวไทยที่มีถิ่นทำนักในประเทศไทย โดยแบ่งการประกวดภาพถ่ายออกเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป่วย.)
2. ประเภทนักศึกษา ไม่เกินระดับปริญญาหรี และประชาชนทั่วไป
 
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกดจะต้องเป็นผลงานจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โนราณสถาน สถาปัตยกรรม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือมีอยู่ และผลงานจากแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น
 
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิตกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักศีลธรรม และหลักปฏิบัติต่างๆ อันดีงามของสังคมไทย และผู้สมัครต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยัน หากมีการเรียกขอจากคณะกรรมการประกวดภาหถ่าย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะไม่รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิชสิทธิ์จากเจ้าของผลงานที่ถูกละเมิด ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 
3. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกาตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพาและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 

ผลการประกวด


ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายสถานที่ ท่องเที่ยวสวยงามในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านภาพถ่าย และ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเปิดมุมมองใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความ หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ ความทรงจำในการเดินทาง ท่องเที่ยว รวมทั้งค้นพบจุดเช็คอินใหม่ๆที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มอีก โดยผลงานภาพถ่ายที่ ได้รับการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสามารถนำไปใช้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัด นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายฯ พิจารณาและ ตัดสินภาพถ่ายโครงการประกาดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามในจังหวัดกาญจนบุรี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "กาญจน์บ้านเรา มหัศจรรย์เมืองท่องเที่ยว" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

*ภาพและข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
 

รถไฟหลังองค์พระ #รางวัลชนะเลิศ บุคคลทั่วไป

image ext
image ext
 นายทินกร ว่องวชิราพาณิชย์
ชื่อผลงาน : รถไฟหลังองค์พระ
สถานที่ถ่ายภาพ : ทางกั้นรถไฟ ต.หนองหญ้า อ.เมืองฯ
#รางวัลชนะเลิศ บุคคลทั่วไป

โรงงานกระดาษแลนด์มาร์กแห่งใหม่ อาคารอนุรักษ์เพื่อสังคม #รองชนะเลิศอันดับ1 บุคคลทั่วไป

image ext
image ext
 นางจิรา ชุมศรี
ชื่อผลงาน : โรงงานกระดาษแลนด์มาร์กแห่งใหม่ อาคารอนุรักษ์เพื่อสังคม
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี อ.เมืองฯ
#รองชนะเลิศอันดับ1 บุคคลทั่วไป

ยามเย็นบนสกายวอล์ค - รองชนะเลิศอันดับ2 บุคคลทั่วไป

image ext
image ext
นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์
ชื่อผลงาน : ยามเย็นบนสกายวอล์ค
สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าน้ำหน้าเมืองกาญจน์ อ.เมืองฯ
#รองชนะเลิศอันดับ2 บุคคลทั่วไป 

วันฝนพรำที่น้ำตกจ๊อกกระดิ่น #รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป

image ext
image ext
 นายธวัช บุญนวม
ชื่อผลงาน : วันฝนพรำที่น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
สถานที่ถ่ายภาพ : ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
#รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป

จุดชมวิวสกายวอล์ค #รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป

image ext
image ext
 นางสาววันปิติ คิ้วงาม
ชื่อผลงาน : จุดชมวิวสกายวอล์ค
สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าน้ำหน้าเมืองกาญจน์ อ.เมืองฯ
#รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป

วัดถ้ำพุหว้า #รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป

image ext
image ext
นายนพดล นิยมไทย
ชื่อผลงาน : วัดถ้ำพุหว้า
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดถ้ำพุหว้า อ.เมืองฯ
#รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป 

สะพานข้ามแม่น้ำแควยามอาทิตย์อัสดง #รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป

image ext
image ext
นางสาวรุ่งทิวา สิริเรืองปัญญา
ชื่อผลงาน : สะพานข้ามแม่น้ำแควยามอาทิตย์อัสดง
ชื่อสถานที่ถ่ายภาพ : สะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมืองฯ
#รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป 

เดินสกายวอล์คชมแม่น้ำสองสี #รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป

image ext
image ext
นายจิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
ชื่อผลงาน : เดินสกายวอล์คชมแม่น้ำสองสี
ชื่อสถานที่ถ่ายภาพ : ท่าน้ำเมืองกาญจน์ อ.เมืองฯ
#รางวัลชมเชย บุคคลทั่วไป 

ถ้ำกระแซดินแดนมหัศจรรย์ งามล้ำคู่ประวัติศาสตร์ #รางวัลขวัญใจกรรมการ

image ext
image ext
 นางสาวจิรา ชุมศรี
ชื่อผลงาน : ถ้ำกระแซดินแดนมหัศจรรย์ งามล้ำคู่ประวัติศาสตร์
ชื่อสถานที่ถ่ายภาพ : ถ้ำกระแซ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 

สะพานธรรม แสงอรุณ #รางวัลชนะเลิศ รุ่นเยาวชน

image ext
image ext
นายเศรษฐนันท์ เสฏฐวิวรรธน์
ชื่อผลงาน : สะพานธรรม แสงอรุณ
ชื่อสถานที่ถ่ายภาพ : สะพานแขวงหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
#รางวัลชนะเลิศ รุ่นเยาวชน 

ถนนหลากสี วัดเขาสูงแจ่มฟ้า #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นเยาวชน

image ext
image ext
นายปภังกร ว่องวชิราพาณิชย์
ชื่อผลงาน : ถนนหลากสี วัดเขาสูงแจ่มฟ้า
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดเขาสูงแจ่มฟ้า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นเยาวชน 

โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี สถานปัตยกรรม #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นเยาวชน

image ext
image ext
 นายธันวา สอนฮะ
ชื่อผลงาน : โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี สถานปัตยกรรม
สถานที่ถ่ายภาพ : โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี อ.เมืองฯ
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นเยาวชน

แสงยามเย็นของวัดถ้ำเสือ #รางวัลชมเชย เยาวชน

image ext
image ext
เด็กชายอภิเดช บัวสะอาด
ชื่อผลงาน : แสงยามเย็นของวัดถ้ำเสือ
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดถ้ำเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
#รางวัลชมเชย เยาวชน 

สกายวอล์คเมืองกาญจน์ #รางวัลชมเชย เยาวชน

image ext
image ext
เด็กหญิงขวัญกวี เจริญชัยนพกุล
ชื่อผลงาน : สกายวอล์คเมืองกาญจน์
สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าน้ำหน้าเมืองกาญจน์ อ.เมืองฯ
#รางวัลชมเชย เยาวชน 

ลวดลายพญานาค #รางวัลชมเชย เยาวชน

image ext
image ext
เด็กหญิงภิชชากร ว่องวชิราพาณิชย์
ชื่อผลงาน : ลวดลายพญานาค
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดเขาสูงแจ่มฟ้า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
#รางวัลชมเชย เยาวชน 

กาญจน์บ้านเรา #รางวัลชมเชย เยาวชน

image ext
image ext
นางสาวขวัญข้าว เจริญชัยพนกุล
ชื่อผลงาน : กาญจน์บ้านเรา
สถานที่ถ่ายภาพ : ท่าน้ำเมืองกาญน์ อ.เมืองฯ
#รางวัลชมเชย เยาวชน 

มหัศจรรย์ถ้ำกลางป่า #รางวัลชมเชย เยาวชน

image ext
image ext
นางสาวธนพร ชมชื่น
ชื่อผลงาน : มหัศจรรย์ถ้ำกลางป่า
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดถ้ำพุหว้า อ.เมืองฯ
#รางวัลชมเชย เยาวชน 

New stories

all : eat | fun | travel | cannabis

Latest view

มีเรื่องอยากเล่า มีร้านอยากอวด มีกิจกรรมเด็ดๆ อยากโปรโมทเชิญชวน ส่งเรื่อง/ภาพมาที่ eatfuntravel.com@gmail.com